Back to Top

บทสวดมนต์แบบย่อ

ขออำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญข้าพเจ้าที่เกิดจากการสวดมนต์และสมาทานศีล5นี้ ให้เปิดโอกาสแก่เทวดารักษาตัวข้าพเจ้าและรักษาที่อยู่อาศัย  ญาติของข้าพเจ้า นายเวรของข้าพเจ้า เหล่าเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้า พวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้า ดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วยเทอญ

บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา(ใช้สวดก่อนไหว้พระ)

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ
นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ ฯ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ,
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

คาถาเสกอาวุธ

สักกัสสะ วะชิราวุธัง
ยะมัสสะ นัยนาวุธัง
อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
จัตตาโร วา อาวุธานัง
เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.

คาถานี้ ใช้เสกมือหรือเสกศัตราวุธต่าง ๆ ก็ได้
เมื่อเวลาประจัญบานกับศัตรู ใช้มือ หรือท่อนไม้ป้องกันตัว

ใช้เสกต้นข่าต้นไพรขับไล่ ตีผี ให้หนีกระเจิง
คาถานี้ บางทีเรียกว่า "คาถาอาวุธทั้ง 4" ซึ่งได้แก่
วชิระ ของพระอินทร์
นัยตา ของพระยม
ผ้าแดง ของอาฬวกะยักษ์
กระบอง ของท้าวเวสสุวรรณ

คาถาของหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่

"มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ"
หลวงปู่ทิมท่านกล่าวว่าเป็นคาถาที่ดีและก็สั้น พุทธคุณของคาถาบทนี้ก็สูงมากอยู่ที่คนปฏิบัติ ท่านยังเมตตาเล่าให้ฟังอีกว่า มีคนหนึ่งที่อยู่ตลาดมาปรับทุกข์ให้ท่านฟังว่า ขายของก็ไม่ดีทะเลาะกับเมียอยู่ที่บ้านแทบทุกวัน ญาติพี่น้องต่างเกลียดชัง อยากจะขอคาถาให้เขารัก หลวงปู่จึงให้คาถาบทนี้ไป ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ ชายผู้นั้นมีความสุขแล้ว จะไปไหนเมียก็ตามไปด้วย ญาติพี่น้องก็รักใครกันดี จึงมั่นใจว่าพุทธานุภาพในคาถาบทนี้จะประสบผลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ ถ้าผู้ใดได้รับคาถานี้ไป ขอให้นึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระคุณหลวงของปู่ทิมเป็นที่ตั้งทุกอย่างก็จะอำนวยโชคพอสมควรกับบุญกรรมของบุคคลนั้นได้

คาถาบูชาพยานาค ทุกตระกูล ทุกที่

พระคาถานี้ อันที่จริง เป็นพระคาถา หรือบทสำหรับแผ่เมตตาให้กับงูทั้ง 4 ตระกูล  ซึ่งก็คือพยานาคทั้ง 4 ตระกูลนั้นเอง  เป็นพระคาถาหรือบทธรรมที่พุทธเจ้าทรงประทานให้มา  ฉะนั้น ย่อมเป็นบทธรรมที่เข้าถึงพยานาคทุกตระกูล ตลอดถึงบริวารของพยานาคนั้น ๆ 

บทสวด ขันธะปะริตตะคาถา

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม 
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ 
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม 
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม 
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก 
มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก 
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ 
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที 
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง 
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ


บทสวด ขันธะปะริตตะคาถา แปล

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย

เมตตัง เอราปะเถหิ เม 
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ 
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย 

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม 
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง 
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม 
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ มีเท้ามากทั้งหลาย

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ 
-ขอสัตว์ไม่มีเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก 
-สัตว์ ๒ เท้า ก็อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ 
-ขอสัตว์ ๔ เท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
-สัตว์หลายเท้า ก็อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
-ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีลมปราณ 

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
-และเหล่าภูตสัตว์ทั้งปวง ผู้หาลมปราณมิได้

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ 
-จงประสบแต่ความเจริญ ด้วยกันทั้งหมดเถิด

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 
-อย่าได้รับโทษอันชั่วช้าใดๆ เลย

อัปปะมาโณ พุทโธ
-พระพุทธเจ้า ทรงมีพระคุณสุดที่จะประมาณ 

อัปปะมาโณ ธัมโม
-พระธรรม มีพระคุณอันหาประมาณมิได้ 

อัปปะมาโณ สังโฆ 
-พระสงฆ์ มีพระคุณที่สุดจะกำหนด

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ 
-สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย อันมีประมาณคือ

อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที 
-งู แมงป่อง ตะขาบ

อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
-แมงมุม ตุ๊กแก และหนู 

กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ 
-ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงหลบหลีกไปเสียเถิด เพราะการรักษาป้องกัน อันข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้ว

โสหัง นะโม ภะคะวะโต 
-เพราะข้าพเจ้านั้น กระทำความนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่

นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ 
-กระทำความนอบน้อม แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์อยู่

...............................................
คัดลอกจาก หนังสือมนต์พิธีแปล
รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

คาถาสาริกาปากดี พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร

ก่อนออกบ้าน ให้ท่องคาถาว่า "นะกาหามิเอหิ กำมะนัง คันหาหิ เอหิปิยัง ปิยัง มะมะ"
แล้วทำการตั้งจิตอธิฐาน สิ่งที่อยากให้ช่วยมีอิทธิคุณเด่นทางด้านเมตตา มหาเสน่ห์
พูดจา เป็นมหาเสน่ห์ มหานิยม เจรจาค้าขายดีมีคนนิยมชทชอบ
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องเจรจาค้าขาย ติดต่อการงาน พูดในสังคม พูดเสนองาน
พูดแล้วน่าฟัง ไม่ขัดหู ภาวนาไปเถิด ไม่เกิดผลเสียหาย

คาถาสำหรับบูชาจตุคามรามเทพ

ตั้งสมาธิให้จิตใจสงบ จากนั้นท่อง นะโม 3 จบ แล้วให้กล่าวตามบทบูชาจตุคามรามเทพดังต่อไปนี้

"จะตุคามรามะเทวัง โพธิสัตตัง มะหาคุณัง มะหิทธิกัง อะหัง ปูเชมิ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง นะโมพุทธายะ"

"ข้าพเจ้าขอบูชา ท้าวจตุคามรามเทพโพธิสัตว์ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ มีฤทธานุภาพไพศาล ขอความสำเร็จและลาภ จงมีแก่ข้าพเจ้า เป็นนิรันดร"

คาถาขุนแผน

ให้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้ เพื่อให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหลแก่คนทั่วไป ภาวนาไปเถิด ไม่เกิดโทษใด ๆ เพราะการภาวนาคาถาขุนแผนนี้ คาถานี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นหลัก ตามด้วยหัวใจธาตุทั้งสี่ จึงไม่มีโทษใด ๆ
เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

คาถาสาริกาลิ้นทอง

สวดเป็นเมตตามหานิยม  เข้าหาผู้ใหญ่  ติดต่อการงาน ติดต่อธุรกิจ  ค้าขาย  ถ้ามีเครื่องรางนกสาริกาด้วยยิ่งดี  ใช้เป็นคาถาเสกขี้ผึ้งทาปาก  มีเคล็ดอยู่ว่าให้สีผึ้งแตะที่ริมฝีปากตรงคำว่า มิ

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ
อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

คาถาปลุก กระรอกเผือก เทวดาหลงห้อง หลวงปู่เขียน

คาถาปลุก กระรอกเผือก เทวดาหลงห้อง หลวงปู่ญาท่านเขียน สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.

ระลึกถึงครูอาจารย์ ตั้งนะโม 3 หน

นำกระรอกเผือกอาคม กระรอกดงตาแดง ไว้ในมือ แล้วกลั่นใจว่าคาถาปลุกว่า “วิ นะ สิ ลา อิท ธิ ริท ธิ ” กี่จบก็ได้

เป่าลงที่กระรอก บ่อย ๆ ดีนักแล