อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ

คาถานวโลกุตรคุณ  คือพระคุณของพระพุทธเจ้า 9 ประการ ใช้เสกน้ำสำหรับล้างหน้า เสกแป้งผัดหน้าเมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ จะมีเมตตามหานิยมเป็นอันดี แม้เดินทางไปในทิศใดๆ ก็ให้ใช้พระคาถานวโลกุตรคุณ 9 ประการนี้ภาวนา ปลอดภัยจากภยันตราย อีกทั้งป้องกันแคล้วคลาดเขี้ยวงาทุกชนิด ศัตรูที่ร้ายหมู่มารก็จะกลายเป็นมิตรไมตรีด้วยพระคาถานี้

พระคาถานี้เป็นการย่อพระพุทธคุณ 9 ประการลงมาเพื่อให้ง่ายแก่การท่องจำ บางทีเรียกว่าหัวใจพระอิติปิ โส

อะ อระหัง
สัง สัมมาสัมพุทธโธ
วิ   วิชาจรณะสัมปันโน
สุ   สุคโต
โล โลกะวิทู
อะ อะนุตะโร
ปุ  ปุริสะทัมมะสาระถิ
สะ สัตถาเทวะมะนุสานัง
พุ  พุทโธ
ภะ ภควา