ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

พระคาถานี้ ทางเว็บไซต์อัญเชิญมาจากพระสูตร ที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้

ทำไมทางเว็บไซต์ คาถา.com จึงใช้พระคาถานี้ เป็นคาถาสำหรับดูหนังสือก่อนสอบ

1. เป็นพระคาถาหรือเป็นคำที่พระพุทธองค์ตรงเอง (พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสว่าเป็นพระคาถาสำหรับดูหนังสือก่อนสอบนะครับ แค่บอกว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ ที่เราไม่ได้แต่งขึ้น แค่นำมาใช้)

2. เป็นคำที่ปรากฎในพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าตรัส

3. เป็นพระสูตรที่ทำให้ให้บรรลุธรรม คือพระอัญญาโกณฑัญญะ

4. เป็นคำตรัสที่มีความหมายดี มีความหมายดี

5. การภาวนา ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เทวตานุสติ

วิธีใช้พระคาถาก่อนดูหนังสือสอบ

ตั้ง นะโม 3 หน

สวดพระคาถาตามข้างต้น

แผ่เมตตาให้ตนเอง เทวตา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร  ถ้ารู้สนามสอบ สถานที่สอบ ให้แผ่เมตตาไปยังสถานที่นั้นด้วย แก่เจ้าที่เจ้าทาง แก่พระภูมิ แก่เทวดาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบด้วย เป็นการสร้างไมตรีจิต เบิกทางไปก่อน