บทกรวดน้ำแบบสั้น ใช้ได้ทุกพิธี 
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด, ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

คำกรวดน้ำอย่างย่อ ใช้ได้ทุกพิธี ไม่ว่าจะหลังทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน หรือทุกครั้ง ทุกเวลาที่เรานึกถึงบุญของเรา แล้วต้องการอุทิศบุญนั้น

การอุทิศบุญ อันที่จริงใช้เจตนาเป็นเครื่องอุทิศไป สิ่งที่เราอุทิศไปคือบุญ ไม่ใช่สิ่งของที่เราถวาย  การถวายสิ่งของเป็นแค่วิธีการทำบุญ เครื่องมือหรือวิธีการที่ทำให้เกิดบุญ  ซึ่ง ๆ วิธีการทำให้เกิดบุญ หลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา เมื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำทั้งหมด ก็ย่อมเกิดบุญขึ้น มีบุญ เมื่อเกิดบุญ มีบุญ ก็ใช้เจตนาเป็นเครื่องอุทิศ  อาจจะแสดงทางกายด้วยการกรวดน้ำ (เทน้ำ) พร้อมกับกล่าวตามคำกล่าวข้างต้น