ขออำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญข้าพเจ้าที่เกิดจากการสวดมนต์และสมาทานศีล5นี้ ให้เปิดโอกาสแก่เทวดารักษาตัวข้าพเจ้าและรักษาที่อยู่อาศัย  ญาติของข้าพเจ้า นายเวรของข้าพเจ้า เหล่าเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้า พวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้า ดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วยเทอญ